top of page

Tư vấn kinh doanh

AdobeStock_61087293 [更新済み].jpg
事務所設立icon.png

Mở văn phòng

 Thiết kế văn phòng / Nội thất, Đồ đạc   văn phòng, Thiết bị / Bảo trì môi   trường truyền thông

飲食業icon.png
Khai trương kinh doanh nhà hàng
 Chọn địa điểm / Thủ tục nộp đơn khác   nhau / Xây dựng nội thất / Gia công /   Hệ thống hóa / Tuyển dụng và giáo dục   cộng đồng
人事労務icon.png
Nhân sự và lao động
Nhân lực Việt Nam: Tuyển dụng / Phát triển / Giáo dục / Quản lý
Người nhận chuyển nhượng Nhật Bản: Thủ tục khác nhau / hỗ trợ cuộc sống /
Quản lý lao động chung các công ty con địa phương: Chuẩn bị các quy tắc khác nhau (quy tắc làm việc, hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, v.v.)
財務icon.png
Các vấn đề tài chính
Tài chính địa phương / quản lý dòng tiền /
Lập kế hoạch lợi nhuận / giảm chi phí / quyết toán quỹ
工場設立icon.png
Thành lập nhà máy
Điều tra các khu công nghiệp, nhà máy cho thuê và đất /
Phác thảo kế hoạch nhà máy, phác thảo thiết kế bản vẽ,
Dự toán chi phí thiết kế, thông số kỹ thuật /
Bảo trì
会計税務icon.png

Kế toán và thuế

Thanh toán kế toán hàng tháng và hàng năm / Khai thuế hàng tháng và hàng năm / Giới thiệu kiểm toán kế toán / Sổ sách kế toán, Bảng lương /
Chuẩn bị kiểm toán thuế

法務icon.png
Các vấn đề pháp lý
Mua lại nhiều giấy phép / tổ chức lại công ty
Thủ tục (thanh toán bù trừ, liên doanh, chia tách)
Chuẩn bị các hợp đồng và quy tắc làm việc khác nhau /
Tuân thủ pháp luật
その他icon.png
Khác
Thu thập thông tin địa phương / Giải thích và dịch thuật /
Xây dựng trang web tiếng Việt và sản xuất quảng cáo /
Tìm đối tác liên minh /
Quảng bá triển lãm và hội thảo
bottom of page